2012-11-21

Adóregisztráció

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012. január 1-től hatályos rendelkezései alapján az adóhatóság az adószám megállapítását megelőzően adóregisztrációs eljárást folytat le, mely során vizsgálja, hogy fennáll-e az adószám megállapításának valamely törvényben foglalt akadálya.

Az adószám megállapításának akadályai a következők:

Az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese

a) olyan más adózó jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja, amely

– az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a NAV-nál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt, vagy

– az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül a NAV-nál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 180. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt, vagy

– adószámát az állami adóhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az adószám felfüggesztését követően jogerősen törölte, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt.

b) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a NAV-nál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik.

Amennyiben az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, erről határozatot hoz. A határozat közlésétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül az, akire tekintettel az akadály felmerült kimentéssel élhet.

Ha az adószám megállapításának adótartozás képezi az akadályát, azt kell bizonyítani, hogy a tartozást az adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét nem egyenlítették ki, és a vevőkkel, megrendelőkkel szemben fennálló – illetőleg a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában fennállt -, határidőre ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri, illetőleg a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

Ha az adószám megállapításának az képezi akadályát, hogy korábban adószám felfüggesztést követően került törlésre az adószám, a kimentés során azt kell bizonyítani, hogy a vezető tisztségviselő vagy tag az adószám törléssel érintett adózóban tagi jogviszonnyal nem rendelkezett, valamint okirattal kell bizonyítani, hogy az érintett személy a törölt adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében vezető tisztségviselőként úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Az adóhatóság az adószámot a cégbejegyzési kérelem benyújtásától számított 1 munkanapon belül megállapítja, ha egyik fent felsorolt akadály sem valószínűsíthető a rendelkezésére álló adatok alapján, egyébként pedig 8 munkanapon belül dönt az adószám megállapításáról vagy megtagadásáról.

Call Now Button