2012-08-08

Családjog

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés

Egyszerűsítse életét. A későbbi problémákat elkerülendő, a házassági vagyonközösség megszüntetése esetére, boldog párkapcsolatban is érdemes előre rendezni a vagyoni viszonyokat, akár a házasságkötést megelőzően, akár már a házasság fennállás alatt.
A házasság ideje alatt szerzett vagyon, törvényi vélelem alapján a felek közösen szerzett vagyonának minősül, melyből a felek egyenlően részesülnek. Házastársi különvagyonnak minősül a házasságkötést megelőzően már megvolt vagyontárgy, az ajándékozás, öröklés útján szerzett vagy utóbb ezek helyébe lépett vagyontárgy. A Felek azonban közös megállapodás útján, a családjogi törvény előírásaitól eltérően is rendezhetik egymás közötti vagyoni viszonyaikat, erre szolgál a házassági szerződés.

Házassági bontóper

Közös megegyezéses és tényállásos válás

Irodánk vállalja közös megegyezéssel történő válás esetén a felek közötti korrekt megállapodás elkészítését, a bírósági kereset benyújtását, a képviselet ellátását, így a minél gyorsabb és fájdalommentesebb válás lebonyolítását.
Amennyiben a kapcsolatban gyermek is született, a közös megegyezés bírósági jóváhagyásának feltétele, hogy a felek meg tudjanak állapodni a gyermek elhelyezéséről.
A keresetet személyesen a válni akaró félnek kell benyújtania, de az eljárás során történő ügyvédi képviseletre meghatalmazás adható. Az eljárás illetéke bontóperben 30.000,- Ft, amelyet illetékbélyegen kell leróni.
A bíróság az eljárás első lépéseként minden esetben megpróbálja a feleket kibékíteni, illetve meggyőződik arról, hogy a házasság ténylegesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A bíróság már az első tárgyaláson érdemben tárgyalhatja a pert, amennyiben a békítés nem vezetett eredményre és a házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem képes a bíróság előtt megjelenni, vagy a felek között a házassági életközösség legalább három éve úgy szakadt meg, hogy külön lakásban élnek, és igazolják azt, hogy a közös gyermek elhelyezését, eltartását a gyermek érdekében rendezték, vagy a házasságból közös kiskorú gyermek nem született.

Amennyiben közös megegyezéses válásra törvényi feltétel hiányában vagy a felek egyező akarata híján nincs lehetőség, irodánk vállalja a tényállásos bontóperben a jogi képviseletet. Utóbbi esetben az eljárás nem ritkán elhúzódó, ezért bár irodánk vállalja a képviseletet, minden esetben törekszünk a felek között mindkét fél számára elfogadható megoldásokat javasolni, ezzel gyorsítva az eljárást.

Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás szabályozása, tartásdíj

Nyilvánvaló, hogy ha egy párkapcsolatban gyermek születik, az a szülőket élethosszig fogja összekötni, nem a kapcsolat végéig. Amennyiben a szülők nem tudnak közösen megállapodni a gyermek elhelyezéséről, a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozásáról, arról különböző szempontok mérlegelésével, de a gyermek elsődleges érdekét figyelembe véve – a bíróság hozza meg a döntést. Irodánk vállalja gyermekelhelyezési, illetve gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránti perben, ehhez kapcsolódóan a kapcsolattartás szabályozásának mindkét félnek megfelelő kialakításában a közreműködést, képviseletet.

Házassági vagyonjogi per

Apaság vagy származás megállapítása iránti per

A származás megállapítása iránt indított perek célja a szülő gyermek közötti viszony tisztázása, a gyermek státusának megállapítása. A származási perek körében több pertípus létezik: az apaság megállapítása iránti, az apaság vélelmének megdöntése iránti, az anyaság megállapítása iránti és az utólagos házasságkötés hatályának megállapítása iránt indított perek. A családjogi rendelkezések szerint amennyiben a gyermek születésekor, illetve a fogamzási idő egy része alatt az anya házassági kötelékben állott, a gyermek apjaként automatikusan az anya férje lesz anyakönyvezve.
Ebből következően nem szükséges a házassági köteléknek a fogamzáskor és a fogamzási idő teljes tartama alatt is fennállnia, elegendő, ha annak csak egy része alatt, illetve a gyermek születésekor fennállt.
Fogamzási időnek a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt időt kell tekinteni, mindkét határnap hozzászámításával, bizonyítani lehet azonban, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt.

Családjogi témában szükséges jogi eljárások, jogi közreműködés díjai

az alábbiak szerint alakulnak, azzal, hogy a konkrét megbízási díj mindig személyes konzultációt követően, megbízási szerződésben kerül rögzítésre.

Az ügyvédi munka óradíja 12.000,- Ft, a munka előrelátható tartamáról az ügyfelet minden esetben tájékoztatjuk.

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés, illetve házassági, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződés elkészítése, ellenjegyzése 40.000,-Ft-tól kerül meghatározásra.

Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, tartás tárgyában a felek között peren kívül kötendő szerződés elkészítése és ellenjegyzése 40.000,- Ft-tól kerül meghatározásra.

Keresetlevél házasság felbontása iránt 30.000,- Ft-tól
Keresetlevél gyermekelhelyezés, illetve annak megváltoztatása iránt 40.000,- Ft-tól
Keresetlevél kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása iránt 30.000,- Ft-tól
Keresetlevél tartásdíj megállapítása, megváltoztatása iránt 30.000,- Ft-tól
Keresetlevél közös szülői felügyeleti jog vagy szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt 30.000,- Ft-tól
Keresetlevél apaság vélelmének megdöntése vagy apaság megállapítása iránt 30.000,- Ft-tól
Keresetlevél házassági vagy élettársi vagyonközösség megszüntetése iránt 60.000,- Ft-tól

Call Now Button