2012-12-04

December 1-jétől lehet bejelentkezni a KIVÁ-ra

Először a 2013. január 1-től kezdődő adóévre választható a kisvállalati adó.

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.

A kisvállalati adó alanyai lehetnek a következők: az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, a szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, valamint a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő naptári év első napjával jön létre. A bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év december 1-jétől, legkésőbb az adóévet megelőző év december 20-áig az erre a célra rendszeresített ’T203KV számú nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A határidő jogvesztő.

A választáshoz a következő feltételeknek kell megfelelnie a vállalkozásnak:

– az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt;
– az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét;
– az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel;
– a vállalkozás üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
– az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.

Fontos feltétel még, hogy a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása nem haladhatja meg az 1 millió forintot.

Végrehajtható adótartozása nem haladhatja meg az 1 millió forintot.

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik
– az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának hónapját megelőző hónap utolsó napjával;
– a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal;
– ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik, meg, a megszűnés napjával;
– az adóalany átalakulását megelőző nappal;
– az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg;
– az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával;
– a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;
– a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt.

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének (pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összegével és korrigálva a Katv. 20. § (4)-(14) bekezdése szerinti tételekkel) és a személyi jellegű kifizetéseinek – a személyi jellegű ráfordítások, amelyek a Tbj. szerint járulékalapot képeznek – együttes összege. Az adóalap nem lehet kevesebb, mint a személyi jellegű kifizetések összege (minimum kisvállalati adóalap).

Az adóalap módosító tételek egy része a pénzeszközök mozgásához kapcsolódik. A vállalkozás pénzeszközeit külső forrásból növelő tranzakciók adóalap-csökkentő tételnek minősülnek, a vállalkozás pénzeszközeiből „kifelé” áramló bizonyos pénzmozgások (például hitel vagy kölcsön nyújtás, osztalék kifizetés) növelik az adózás előtti eredményt.

A kisvállalati adó alanya veszteségelhatárolásra jogosult.

Az adó mértéke az adó alapjának 16%-a.

A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

Az adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani a 13KIVA elnevezésű bevallásban. Az adót is ezen időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

Az adóalany adóelőleg megállapításra is kötelezett, amennyiben az adóalany adókötelezettsége a megelőző adóévben az 1 millió forintot meghaladta, havonta, egyébként negyedévente a követő hónap 12. napjáig. Az adóalanyiság első évében azt kell vizsgálni, hogy a megelőző adóévben a bevétel meghaladta-e a 100 millió forintot. Az adóelőleg összege az adóalap 16%-a.

Call Now Button